VERGİ VE MALİ DANIŞMANLIK

Tasdik ve Denetim Hizmetleri

* Tam Tasdik
* KDV İadesi Tasdiği
* Diğer Tasdik Hizmetleri


Danışmanlık Hizmetleri

* Sürekli Vergi Danışmanlığı
* Uluslararası Vergi Danışmanlığı
* Vergi İhtilaflarının Çözümü Ve Destek Hizmetleri


Vergi Planlaması

* Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Planlaması
* Sermaye Şirketleri Ve Gruplara Yönelik Vergi Planlaması
* Yatırımcılara Yönelik Danışmanlık

Vergi Riski Analizleri ve Revizyon

Bu sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla, belirli periyodlarla müşterilerimize ziyaretler yapılarak, şirketimizce belirlenen sistem ve usuller çerçevesinde
hizmetler gerçekleştirilmektedir.Ayrıca, müşterilerimizin iş ve işlem akışları, faaliyetlerde yıl içinde meydana gelen değişmeler vergi mevzuatı çerçevesinde
değerlendirilmekte, sorunların doğmadan önlenmesi hedeflenmektedir.

 

MALİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

1.Sürekli Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetlerimiz, Müşterilerimizin;

  • Vergi Mevzuatı
  • Kambiyo Mevzuatı
  • Yabancı Sermaye Mevzuatı
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
  • Türk Ticaret Mevzuatı
  • Teşvik Mevzuatı
  • Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer mali mevzuat

Konularında ortaya çıkacak sorunlarına çözümler önermek şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca, yukarıda belirtilen mali mevzuata yönelik olarak yapılan değişiklikler, genelgeler halinde bildirilmekte; istenilmesi halinde, konu ile ilgili elemanlar bu
konularda aydınlatılmaktadır.


2.Uluslararası Vergi Danışmanlığı

Uluslararası yaygın ekonomik ve ticari ilişkileri bulunan yada ilişkilerini bu yönde geliştirmek isteyen firmalar için büyük önem taşıyan vergileme ve yasal yükümlülükler
konularında yetkin kadromuzun uluslar arası bilgi birikimi ve tecrübesi ile global çözümler üreterek müşterilerimizin uluslararası vergileme ile ilgili konulardaki
ihtiyaçlarına cevap vermekteyiz.

Uluslararası vergilemenin ayrılmaz bir parçası olan ikili vergi anlaşmaları da tarafımızca özenle değerlendirilmekte, söz konusu anlaşmalar çerçevesinde yararlanılacak
her türlü olanak müşterilerimizin bilgisine sunulmaktadır.

3.Vergi İhtilaflarının Çözümü- Destek Hizmetleri

Vergi İdaresince salınacak her türlü vergi ve ceza dolayısıyla oluşacak anlaşmazlıklarda, müşterilerimizin firmaların temsil edilmesi ve ilgili davaların sonuçlandırılması,
bu hizmetimizin çerçevesini oluşturmaktadır.

Vergi ihtilafları ile ilgili hizmetlerimiz ana başlıklar halinde şöyle sıralanabilir:

* İhtilafa konu işlemler ile ilgili olarak gerektiğinde yetkili makamlarla görüşmelerde bulunulması,
* Uzlaşma komisyonu toplantılarına katılma,
* Vergi mahkemeleri nezdinde konunun takibi ve gerekli dava dilekçelerinin hazırlanması,
* Gerekli durumlarda üst yargı organları nezdinde dava açılması.

FİRMA ANALİZLERİ

Firmalara yönelik teşhis anlamını taşıyan ve aşağıda belirtilen işlemleri de içeren analizler ile vergisel olarak yeniden yapılandırma ve çözümler bu hizmetimizin
ana çerçevesini oluşturmaktadır.

* Firma Vergi Riski Analizleri
* Şirket Birleşmeleri
* Şirket Devirleri
* Finansal Analiz


VERGİ PLANLAMASI

Vergi kanunlarının detaylı bir biçimde incelenmesi, mevcut vergi sisteminin karmaşık yapısı ve firmaların karlılığını doğrudan ilgilendiriyor olması sebebiyle, son derece
önemli bulunmaktadır. Vergi mevzuatının profesyonel ve kurumsal bir yapı dışında takibi, yorumu ve değerlendirilmesi durumunda firmalarca elde edilen kazancın
doğru olarak vergilendirilmesinde güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Örneğin, firmalar mevzuat çerçevesinde yararlanabilecekleri indirim ve istisnaları tam olarak dikkate
alamamak riski ile karşı karşıya bulunmaktadırlar.

Profesyonel kadromuz ile vergisel yüklerin yasal çerçevede asgariye indirilmesine, firmaların yeniden yapılandırılmasına ve tüm vergisel avantajların tespitine yönelik
çalışmalarımızın bu hizmetimizin ana çerçevesini oluşturmaktadır.

Vergi planlaması hizmetlerimiz,

* Tek şahıs firmaları ile şahıs ortaklıklarına yönelik gelir vergisi kanunu çerçevesinde vergi planlaması
* Kurumlar vergisi mükellefleri ve grup şirketlerine yönelik vergi planlaması
* Yatırımcı kuruluşlara yönelik vergi planlaması


1.Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Danışmanlığı

Vergi mevzuatımız gerçek kişiler açısından da karmaşık ve değişken yapısını korumaktadır. Bu sebeple gerçek kişiler vergisel yükümlülükleri hakkında tam olarak
bilgi sahibi olamamakta ve yararlanabilecekleri indirim ve istisnalardan zamanında ve tam olarak yararlanamamaktadırlar.

Bu nedenle, gerçek kişilerin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve yasal çerçevede yükümlülüklerin asgariye indirilebilmesi amacıyla bireylere yönelik vergi
danışmanlığı hizmeti verilmektedir.


2.Sermaye Şirketleri ve Grupların Vergi Planlaması

Kurumlar Vergisi mükellefi olan şirketlerin ödeyeceği vergi miktarının optimum seviyede tutulması ancak iyi bir vergi planlaması ile mümkündür.

Bu amaç doğrultusunda, örtülü sermayeye ilişkin yasa hükümleri, transfer fiyatlandırması konusunda OECD ülkeleri uygulamaları, çifte vergilemenin önlenmesine
ilişkin anlaşmalar, vergileme ve diğer hukuki konulardaki yargı kararları tüm vergi ve ticari mevzuat göz önünde tutulmalıdır. Bu suretle vergi mevzuatındaki
düzenlemelere aykırı davranmaksızın, vergi sisteminde yer alan imkanlardan en iyi şekilde yararlanmak mümkün olabilecektir. Deneyimli kadromuz firmalara en
uygun planlamayı sağlayacaktır.

3.Yatırımcılara Yönelik Danışmanlık

Son yıllarda uluslar arası yatırım ve ticaret hacminin büyük oranda artması ile birlikte, yabancı yatırımcıların yerel, yerel yatırımcıların global risk faktörlerini bilme
ihtiyacı uzman kadromuz ve bilgi birikimimiz ile karşılanmaktadır.

Yatırımların geliştirilmesinde uluslararası standartlarda bir hazırlığın gerçekleştirilmesi kaçınılmaz hale gelmiş olup tarafımızca verilen hizmetler ile doğru çözümler
müşterilerimize sunulmaktadır.Ayrıca Türkiye’deki ekonomik ve politik şartların değişkenliği sebebiyle yatırımcının daha dikkatli ve titiz çalışmalar yürütmesi
zorunluluğu tarafımızca bilinmekte ve hizmetlerimiz bu çerçevede yürütülmektedir.

Yatırımcının risk ve kazanç dengesini belirlemede, risklerin öngörülüp ölçülmesi ve kazancın buna göre dengelenmesi gibi unsurlarda yatırımcıya yardımcı olacak
çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

 

HakkımızdaAlfa YMMAlfa YMM Bağımsız Denetim A.Ş.
0212 343 6565