GENELGE-2008-27- Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat Harcırahları
10.03.2008
Hatırlanacağı üzere, 09 Ocak 2008 tarih ve 200817 numaralı Alfa Genelgemizde, Harcırah Kanunu’na tabi olmayan hizmet erbabına 2008 yılı başından itibaren Gelir Vergisinden istisna edilerek ödenecek yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları ile bunlara karşılık gelen gelir dilimleri açıklanmıştı. Ancak, 01.03.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 200813252 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, KKTC’ye yapılan seyahatlerde uygulanacak vergiden müstesna gündelikler ile yurt dışı gündelik tutarları 2008 yılı başından itibaren geçerli olacak şekilde yeniden belirlendi....
 GENELGE-2008-26 Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri ve Büyük ve Küçük Baş Hayvan Etleri Teslimlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması
05.03.2008
Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması...
 GENELGE-2008-25 Seyahat Acentalarında Geceleme Hizmetlerine İlişkin KDV Oranı İndirimine İlişkin Tebliğ
29.02.2008
Seyahat Acentelerinde Geceleme Hizmetleriyle İlgili KDV Oranı İndirimi ve Konaklama Tesislerindeki Yiyecek-İçecek Hizmetlerine İlişkin İlave Açıklamalar...
 GENELGE-2008-24 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilme Zorunluluğunun Kaldırılması 31.12.2007 Döviz Kurlari
29.02.2008
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilme Zorunluluğunun Kaldırılması...
 GENELGE-2008-23 Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerde Mal ve Hizmet
21.02.2008
Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerde Mal ve Hizmet Alımlarına ve Satımlarına ilişkin Bildirim Formu Verilmesi (2007 Yılına Ait Bildirim Formları (Ba ve Bs), 05.06.2008 Tarihine Kadar Verilecektir.)...
 GENELGE-2008-22 Seyahat Acentalarında Geceleme Hizmetlerine İlişkin KDV Oranı İndirimi Yiyecek İçecek Hizmetlerinde KDV Oran Uygulaması
11.02.2008
Seyahat Acentelerinde Geceleme Hizmetleriyle İlgili KDV Oranı İndirimi...
 GENELGE-2008-21 Pamuk,Tiftik,Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimlerinde KDV Tevkifatı KDV Uygulaması
31.01.2008
Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması...
 GENELGE-2008-20 Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde KDV Uygulaması
31.01.2008
200733 Sayılı Alfa Genelgemizde açıklandığı üzere; 200712143 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Katma Değer Vergisi Oranlarının yer aldığı 20024480 sayılı Kararname ekindeki I ve II sayılı listelerde bazı değişiklikler yapılmış ve bu kapsamda, “Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri”nde daha önce % 18 olarak uygulanmakta olan katma değer vergisi oranı 01.06.2007 tarihinden itibaren % 8’e düşürülmüştü....
 GENELGE-2008-19 2008 Yilinda Uygulanacak Harçlar
28.01.2008
1-Maktu ve Nisbi Harç Tutarlarındaki Artışlar 2- Sürekli Mükellefiyet Gerektiren ve Yıllık Harca Konu Belgelere İlişkin hususlar...
 GENELGE-2008-18 31.12.2007 Döviz Kurlari
22.01.2008
Vergi Usul Kanunu'nun 280'inci maddesi gereği işletmeler yabancı para mevcutları ile yabancı para cinsinden olan borç ve alacaklarını hesap dönemi sonu itibariyle değerlemek zorundadırlar. Değerlemede uygulanacak kurlar Maliye Bakanlığı tarafından, Merkez Bankası'nca 31.12.2007 tarihi itibariyle açıklanan kurlar esas alınarak tespit ve ilan olunmaktadır....
 GENELGE-2008-17 Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat Harcırahları
09.01.2008
Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun “Gider Karşılıklarında İstisnalar”ı düzenleyen 24.maddesinin 2 nolu bendiyle; Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu'na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklere kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir....
 GENELGE-2008-16 Kidem Tazminati,Vergiden Müstesna Çocuk Yardimi,Aile Yardimi
09.01.2008
200815 Sayılı Genelgemiz ile 2008 Mali Yılı Bütçe Kanunu’nun 21. maddesi ile kamu personelinin maaşlarının hesabına esas tutulan katsayıların 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmesine bağlı olarak yeniden hesaplanan Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı ve diğer bazı ödeme tutarlarını yayınlamıştık. Ancak 05.01.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 200813055 sayılı BKK ile 2007 yılının ikinci yarısında ortaya çıkan fiyat artışlarından öngörülenin üzerindeki kısmının memur aylıklarına yansıtılması amacıyla, bu aylıkların hesaplanmasında kullanılan katsayılar (aylık katsayısı, 0,049486 ;taban aylık katsayısı 0,65283) olarak, 01.01.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir....
 GENELGE-2008-15 Kidem Tazminati,Vergiden Müstesna Çocuk Yardimi,Aile Yardimi
03.01.2008
2008 Mali Yılı Bütçe Kanunu’nun 21. maddesi ile kamu personelinin maaşlarının hesabına esas tutulan katsayılar 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere değişmiştir....
 GENELGE-2008-14 Asgari Ücret, SSK Primi Alt ve Üst Sınırları
03.01.2008
4857 sayılı İş Kanunu'nun 39. Maddesi gereğince, iş akdi ile çalışan ve bu Kanun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ücretini tespit etmekle görevli komisyonca alınan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı uyarınca (16) yaşını tamamlamış işçiler için 01012008 – 30062008 tarihleri ile 01.07.2008 – 31.12.2008 tarihleri arasında milli seviyede tüm çalışanlar için aynı olarak uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir....
 GENELGE-2008-13 Yiyecek İçecek Hizmetlerinde ve Turistik Tesislerde KDV Oran Uygulaması
02.01.2008
Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisine tabi mal ve hizmetlerin oranlarını belirleyen listelerde yapılan değişikliklerle turizm hizmetlerinde ve bazı yiyecek, içecek sunulan hizmet yerlerinde uygulanacak katma değer vergisi oranları 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere, % 18’den % 8’e indirilmiştir. Ancak, henüz uygulamaya ilişkin açıklamaların yapıldığı Tebliğ yayımlanmamış olup, taslak çalışmaları devam etmektedir. Anılan taslak çalışmalarında da yer aldığı üzere, konuya ilişkin uygulamalar aşağıdaki gibi olacaktır:...
 GENELGE-2008-12 Alacak ve Borç Senetleri Reeskontunda Uygulanacak Faiz Orani
02.01.2008
Bilindiği üzere, V.U.K.'nun 281 ve 285. maddeleri hükümleri uyarınca, alacak ve borç senetleri reeskonta tabi tutularak değerleme gününün kıymetine irca olunabilmektedir. Eğer senetler üzerinde faiz oranı belirtilmemişse T.C. Merkez Bankası’nın resmi iskonto oranı hesaplamalara esas alınmaktadır. 238 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtildiği üzere; söz konusu hesaplamada esas alınması gereken faiz oranı, T.C.Merkez Bankası’nca kısa vadeli reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranı değil, kısa vadeli avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı olmalı ve senedin değerleme günündeki kıymeti belirlenirken iç iskonto yöntemi uygulanmalıdır....
 GENELGE-2008-11 2008 Yilinda Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
02.01.2008
Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesi uyarınca, 01.01.2008 tarihinden itibaren elde edilen gerek ücret gelirlerine gerekse diğer gelirlere tek tarife olarak, aşağıdaki Gelir Vergisi Tarifesi uygulanacaktır....
 GENELGE-2008-10 Yemek Bedelinde ve Kira Gelirlerinde 2008 Yilindaki Istisna Tutarlari
02.01.2008
1-Hizmet Erbabına İşyeri ve Müştemilatı Dışında Verilen Yemek Bedeline İlişkin İstisna Tutarı
2-Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı...
 GENELGE-2008-09 2008 Yılı Usulsuzluk ve Özel Usulsuzluk Cezalari
02.01.2008
Vergi Usul Kanunu’nda yer alan bazı hadlerin 2007 yılı için % 7,2 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle yeni belirlenen hadler, 378 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yayımlanmıştır. Bu Tebliğle yayımlanan (YTL) cinsinden yeni hadler aşağıda açıklanmıştır....
 GENELGE-2008-08 Değerli Kağıt Bedelleri
02.01.2008
26.12.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 378 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu'nda yer alan bazı hadlerde yapılan değişiklikler açıklanmıştır. Bu tebliğle duyurulan hadler, aşağıda (YTL) cinsinden açıklanmıştır....

Geri | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | İleri
  • Bulunan 372 kayıdın 18. sayfasındasınız . . .