GENELGE-2008-47 Sigorta Primlerinde 5 Puanlık İndirim
17.11.2008
Bilindiği gibi, 26052008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve kamuoyuna “istihdam paketi” olarak lanse edilen 5763 sayılı Kanunla İş Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Anılan Kanunla yapılan değişikliklerden; mevcut istihdama ilave olarak işe alınan “kadınlar ile 18-29 yaş arası gençler”e ait SSK işveren priminin, 5 yıl boyunca, kademeli olarak, işsizlik Sigortasi Fonundan karşılanmasına ilişkin açıklamalarımız 200843 sayılı Alfa Genelgemizde yapılmıştı. Öte yandan, 200844 sayılı Alfa Genelgemizde ise “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uygulamasında Özellik Arzeden Hususlar” açıklanmış olup, anılan Genelgemizin “PRİM ORANLARI VE DEVLET KATKISI” başlıklı bölümünde; malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının, sigortalının prime esas kazancının % 20'si olduğu, bunun % 9'unun sigortalı hissesi, % 11'inin işveren hissesi olduğu belirtilmiş ve 5763 sayılı Kanunla yapılan değişiklik uyarınca, öngörülen koşulların yerine getirilmesi halinde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, 01 Ekim 2008 tarihinden itibaren, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanacağının hüküm altına alındığı ifade edilmişti....
 GENELGE-2008-46 Ekonomik Kriz Nedeniyle Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesi
04.11.2008
Daha önce göndermiş olduğumuz Maliye Bakanlığı “Duyuru”sunda belirtildiği gibi, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, vergi borçlarını süresinde ödeyememiş mükelleflere ödemede kolaylık sağlamak ve kamu alacaklarının bir an önce Hazineye intikalini temin etmek amacıyla vergi mevzuatında yer alan tecil ve taksitlendirme müessesesinden zor durumda olan tüm mükelleflerin yararlanmalarını sağlayacak Tahsilat Tebliği 30.10.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır....
 GENELGE-2008-45 Kira Ödemelerinin Bankalar Aracılığıyla Yapılması Zorunluluğu
20.10.2008
Son yıllarda, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca, vergi kayıp ve kaçaklarını önleyici bazı tedbirler birbiri ardı sıra uygulamaya konulmaktadır. Özellikle teknolojik gelişmelerden de yararlanılarak, bu alanda yapılan çalışmaların en başında da ödemelerin mümkün mertebe banka veya benzeri finans kurumları aracılığıyla yapılmasını sağlamak ve bu kuruluşlarca yapılacak ödemelerle ilgili bilgilere elektronik ortamda ulaşarak, bu bilgileri yine bilgisayarlar arcılığıyla çapraz kontrollere tabi tutarak ve mükelleflerce verilen beyannamelerdeki verilerle karşılaştırarak denetlemek gelmektedir.
Bu kapsamda atılan son adımlardan biri de belli bir tutarın üzerindeki kira ödemelerinin banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılması zorunluluğunun getirilmiş olmasıdır....
 GENELGE-2008-44 5510 SayılıSosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uygulamasında Özelik Arzeden Hususlar
15.10.2008
Bilindiği üzere, 16.06.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve daha sonra çıkan bazı Kanunlarla değişikliklere uğrayan 5510 sayılı Kanun 01 Ekim 2008 tarihinden itibaren bütün hükümleriyle yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanunla; daha önce farklı Kanunlara tabi olan sosyal güvenlik kurumları aynı Kanun kapsamında düzenlenmiştir....
 GENELGE-2008-43 Gençlerin ve Kadınların İstihdamında Sigorta Primi Teşviki
24.09.2008
Bilindiği gibi, 26052008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve kamuoyuna “istihdam paketi” olarak lanse edilen 5763 sayılı Kanunla İş Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Anılan Kanunun 20. maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 7. madde ile kadınlar ve gençlerin istihdamını arttırmak amacıyla teşvik düzenlemesi yapılmış ve mevcut istihdama ilave olarak işe alınan “kadınlar ile 18-29 yaş arası gençler”e ait SSK işveren priminin, 5 yıl boyunca, kademeli olarak, işsizlik Sigortasi Fonundan karşılanması öngörülmüştür....
 GENELGE-2008-42 Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat Gündelikleri
17.07.2008
Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun “Gider Karşılıklarında İstisnalar”ı düzenleyen 24.maddesinin 2 nolu bendiyle; Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu'na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklere kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir....
 GENELGE-2008-41 Kidem Tazminati,Vergiden Müstesna Çocuk Yardimi,Aile Yardimi
17.07.2008
200816 Sayılı Genelgemiz ile 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere hesaplanan, Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı ve diğer bazı ödeme tutarlarını yayınlamıştık. 09.07.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 200813860 sayılı BKK ile bu tutarların hesaplanmasında kullanılan katsayılar (aylık katsayısı, 0,051448 ;taban aylık katsayısı 0,6812) olarak, 01.07.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir....
 GENELGE-2008-40 turizm acente Rehber ve Benzerlerine Ödenen Alışveriş Komisyonlarında KDV Tevkifatı
16.07.2008
Turizm Acente, Rehber ve Benzerlerine Ödenen Alışveriş Komisyonlarında KDV Tevkifatı...
 GENELGE-2008-39 5084 Sayılı Kanun Kapsamındaki İllerde Teşvikten Yararlanan İşverenlerin Yanında Çalışan Ücretlilerde Asgari Geçim İndirim
24.06.2008
200746 ve 200802 sayılı Alfa Genelgelerimizde açıklandığı üzere; 5615 sayılı Kanun ile getirilen düzenleme uyarınca, 01.01.2008 tarihinden itibaren ücretlilerin gelirlerine “asgari geçim indirimi” uygulanmaktadır....
 GENELGE-2008-38 Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Prim ve Diğer Borçların Yeniden Yapılandırılması
10.06.2008
Bilindiği üzere; 26.05.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5763 sayılı “ İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 26. ve 27 maddeleri ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanununa geçici 23. ve geçici 24. maddeler eklenmiştir....
 GENELGE-2008-37 Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunan Hekimler (Diş Hekimleri ile Veteriner
02.06.2008
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunan Hekimler (Diş Hekimleri ile Veteriner Hekimler Dahil) Tarafından POS Makineleri Kullanım Zorunluluğu...
 GENELGE-2008-36 Elektronik Fatura Ve Bunların Muhafazası
21.05.2008
200655 sayılı Alfa Genelgemizde de açıklandığı üzere; 2001 yılı sonunda yapılan yasal değişiklikler sonucunda 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası hükmü ile Maliye Bakanlığına verilmiş olan elektronik defter ve belge düzenine ilişkin yetki 2006 yılında kullanılmıştır. Anılan yetkiye istinaden yayımlanan 361 seri nolu VUK Genel Tebliği’nde; Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenen, tutulan, muhafaza ve ibraz edilen defter ve belgeler yerine, aynı bilgileri içeren elektronik defter ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir....
 GENELGE-2008-35 Yabancı Sermayeli Kuruluşlarda Bildirim Zorunluluğu
15.05.2008
200732 sayılı Alfa Genelgemizde açıklandığı üzere; 17.06.2003 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile yabancı yatırımcıların haklarının korunması, yatırım ve yatırımcı tanımlarında uluslararası standartlara uyulması, doğrudan yabancı yatırımların gerçekleştirilmesinde izin ve onay sisteminin bilgilendirme sistemine dönüştürülmesini amaçlayan düzenlemeler yapılmış ve 1954 yılından beri uygulanmakta olan 6224 sayılı Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Yapılan düzenleme uyarınca, 6224 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş olan şirketler de kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla, 4875 sayılı yeni Kanuna tabidirler....
 GENELGE-2008-34 2008 Yılına İlişkin Aylık Olarak Verilecek Ba ve Bs Formları
15.05.2008
200823 sayılı Alfa Genelgemizde açıklandığı üzere; bilanço esasına göre defter tutan vergi mükelleflerinin 2007 yılına ilişkin olarak hazırlayacakları "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" 05 Haziran 2008 tarihi akşamına kadar verilecektir. Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler de, Ba ve Bs bildirim formlarını, tabi oldukları özel hesap dönemi itibarıyla değil, takvim yılı itibarıyla düzenleyecekler ve yukarıda belirtilen süre içinde vereceklerdir....
 GENELGE-2008-33 Vergi Levhasi Tasdiki
01.05.2008
Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun 5. maddesindeki hüküm uyarınca, Gelir Vergisi mükellefleri ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görülecek şekilde aşmak zorundadırlar. İlan ve levhalara ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığınca hazırlanan tebliğlerle düzenlenmektedir. Vergileme dönemi olarak kendilerine özel hesap dönemi tanınmış mükellefler ise vergi levhalarını, beyanname verme süresini izleyen bir ay içinde asacaklardır....
 GENELGE-2008-32 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımıyla İlgili Rapor Hazırlama ve Form Verme Süreleri Uzatıldı
18.04.2008
200743 sayılı Alfa Genelgemizde açıklandığı ve daha sonra sizlere gönderdiğimiz çeşitli yazılarımızla (19.11.2007, 10.03.2008 tarihli yazılarımızla) duyurulduğu üzere; transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin düzenlemeler, Türkiye’deki tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumların tamamının gerek yurtiçinde gerekse yurtdışındaki ilişkili kişilerle yapmış oldukları mal veya hizmet alım ya da satım işlemlerini kapsamaktadır....
 GENELGE-2008-31 Bazı Mal Teslimlerinde Yeniden Belirlenen KDV Oranları
09.04.2008
Katma Değer Vergisi Kanunu’na ekli listelerde belirtilen mal ve hizmetler ve diğer bazı mal ve hizmetler için uygulanacak Katma Değer Vergisi oranları hakkında 30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete’de 200713033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmış ve söz konusu değişiklik 31.12.2007 tarih ve 20081 sayılı Alfa Genelgemiz ile sizlere duyurulmuştu.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan bazı malların teslimindeki Katma Değer Vergisi Oranı 06 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 200813426 sayılı Kararı ile 07 Nisan 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir. Yeni Bakanlar Kurulu kararı ile aşağıdaki değişiklikler yapılmaktadır....
 GENELGE-2008-30 Serbest Bölgelerde Tüketilmek Ya da Kullanılmak Üzere Gönderilen Mallarda KDV
31.03.2008
Serbest Bölgelerde Tüketilmek Ya Da Kullanılmak Üzere Gönderilen Mallarda Katma Değer Vergisi...
 GENELGE-2008-29- İhtilaflı Bazı Kamu Alacaklarında Uzlaşma
20.03.2008
Bilindiği üzere, bir nevi af düzenlemesi olup olmadığı tartışmalar yaratan 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun 2722008 tarihli ve 26800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir....
 GENELGE-2008-28 Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2007 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi
14.03.2008
Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2007 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi...

Geri | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | İleri
  • Bulunan 372 kayıdın 17. sayfasındasınız . . .