GENELGE-2009-18 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği
13.03.2009
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği...
 GENELGE-2009-17 Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Vergilerin Banka Kanalıyla Ödenmesi Zorunluluğu
30.01.2009
Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Vergilerin Banka Kanalıyla Ödenmesi Zorunluluğu...
 GENELGE-2009-16 Serbest Bölgede Uygulanmakta Olan Ücretlerdeki Vergi İstisnasının Uzatılması
29.01.2009
Serbest Bölgede Uygulanmakta Olan Ücretlerdeki Vergi İstisnasının Uzatılması...
 GENELGE-2009-15 Kıdem Tazminatı Tavanı Vergide Müstesna Çocuk Yardımı
19.01.2009
1- Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı
2- Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı Tutarları
3- Aile Yardımı...
 GENELGE-2009-14 GelirVergisi Tarifesi
14.01.2009
271 Seri Nolu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2009 yılında elde edilecek gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesi için esas alınacak tarifenin yeniden belirlenmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır....
 GENELGE-2009-13 31 12 2008 Tarihinde Uygulanacak Döviz Kurları
14.01.2009
Maliye Bakanlığınca konuya ilişkin olarak hazırlanan ve internet sitesinde ilan edilen 390 Seri No&񗝉lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 31.12.2008 tarihi itibariyle yapılacak değerlemelerde esas alınacak efektif ve döviz kurları....
 GENELGE-2009-12 Asgari Ücret SSK Primleri Alt ve Üst Sınırları
05.01.2009
2009 yılı Asgari Ücret, SSK Primleri Alt ve Üst Sınırları...
 GENELGE-2009-11 Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılması
02.01.2009
29.12.2007 tarihli ve 26471 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 20072 Sayılı İç Ticaret Tebliği ile sermayeleri 50 bin Yeni Türk Lirasından az olan anonim şirketler ile 5 bin Yeni Türk Lirasından az olan limited şirketlerin sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltmeleri için daha önce tanınmış olan ve 31.12.2008 tarihinde sona erecek olan süre 20082 Sayılı İç Ticaret Tebliği ile 31.12.2009 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır....
 GENELGE-2009-10 Veraset Ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Tarife
02.01.2009
Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları ve Tarife...
 GENELGE-2009-09 Motorlu Taşıt Vergileri
02.01.2009
01.01.2009 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifeler genelgemizde açıklanmıştır....
 GENELGE-2009-08 Değerli Kağıt Bedelleri
02.01.2009
Maliye Bakanlığı, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu'nun 1. maddesinde yer alan yetkisini kullanarak, bu Kanuna ekli "Değerli Kağıtlar Tablosu"nda yer alan değerli kağıtların bedellerini artırmıştır....
 GENELGE-2009-07 Harçlar
02.01.2009
1-Maktu ve Nisbi Harç Tutarlarındaki Artışlar
2- Sürekli Mükellefiyet Gerektiren ve Yıllık Harca Konu Belgelere İlişkin Hususlar...
 GENELGE-2009-06 Hizmet Erbabına Verilen Yemek Bedellerinde ve Kira Gelirlerinde İstisna Tutarları
02.01.2009
1-Hizmet Erbabına İşyeri ve Müştemilatı Dışında Verilen Yemek Bedeline İlişkin İstisna Tutarı
2-Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı...
 GENELGE-2009-05 Damga Vergisi Tutarları
02.01.2009
sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun, 4842 sayılı Kanun'la değişik olan Mükerrer 30'uncu maddesi gereğince; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan maktu damga vergileri ile maktu ve nispi damga vergilerinin asgari ve azami tutarlarını belirleyen hadler, o yıl içinde saptanan yeniden değerleme oranında arttırılmaktadır....
 GENELGE-2009-04 2009 Yılı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları
02.01.2009
Vergi Usul Kanunu&񗝉nda yer alan bazı hadlerin 2008 yılı için % 12 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle yeni belirlenen hadler, 388 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yayımlanmıştır....
 GENELGE-2009-03 Defter Tutma Hadleri
02.01.2009
Vergi Usul Kanunu’nun 176. Maddesinde tüccarlar I. ve II.sınıf olarak ikiye ayrılmış ve I.sınıf tüccarların bilanço esasına göre, II.sınıf tüccarların işletme hesabı esasına göre defter tutacakları belirlenmiş ve 177.maddesinde ise I.sınıfa kimlerin dahil olacağı sayılmıştır....
 GENELGE-2009-02 Amortismana Tabi İktisadi Kıymet Alımında Doğrudan Gider Yazılabilecek TutarFatura Kesme Haddi
02.01.2009
20.12.2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 388 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu'nda yer alan bazı hadlerde yapılan değişiklikler açıklanmıştır. Bu tebliğle duyurulan hadler, aşağıda (TL) cinsinden açıklanmıştır....
 GENELGE-2009-01 Yeni Türk Lirasından Türk Lirasına Geçiş
26.12.2008
Bilindiği üzere, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Yeni Türk Lirası kullanılmaya başlanmıştır. Anılan Kanun, Bakanlar Kurulunu, Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan yeni ibarelerini kaldırmaya ve uygulamaya ilişkin esasları belirlemeye yetkili kılmıştır.
Bakanlar Kurulu 05052007 tarihli ve 26513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 04042007 tarihli ve 200711963 sayılı Kararı ile 01012009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibarelerini kaldırmıştır. Dolayısıyla, 01.01.2009 tarihinden itibaren para birimi olarak “Türk Lirası” ve “Kuruş” kullanılacaktır....
 GENELGE-2008-49 Varlık Barışı
12.12.2008
Dünyada yaşanan ekonomik krize bağlı olarak ülkemizde de yaşanmakta olan krize karşı alınmakta olan tedbirlerden bir diğeri; kamuoyuna “Varlık Barışı” adı altında sunulan “Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun” 22112008 tarihli ve 27062 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır....
 GENELGE-2008-48 Kobilere Sıfır Faizli Kredi
25.11.2008
Küresel kriz nedeniyle işsizliğin ve üretimin durmasını önlemek amacıyla zor durumdaki esnaf ve küçük işletmelere, faiz giderlerinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanmak üzere belirli şartlar dahilinde “cansuyu kredisi” adı altında kredi sağlama uygulamasına başlanılmıştır....

Geri | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | İleri
  • Bulunan 372 kayıdın 16. sayfasındasınız . . .