GENELGE 2010-02 Defter Tutma Hadleri
05.01.2010
Defter Tutma Hadleri...
 GENELGE 2010-01 Damga Vergisi Tutarları
04.01.2010
01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanacak olan, maktu damga vergisi tutarları ile, maktu ve nispi damga vergilerinin asgari ve azami tutarlarını belirleyen hadler, yukarıda açıklanmış olan prensiplere göre Maliye Bakanlığınca hesaplanmış ve 53 sayılı Damga Vergisi Genel Tebliği ile ilan edilmiştir....
 GENELGE-2009-36 Tecil faizi ve Gecikme Zammi Oranlarinda Degisiklik
10.12.2009
Tecil Faizi ve Gecikme Zammı Oranlarında Değişiklik...
 GENELGE-2009-35 Yolcu ve Gezinti Gemilerinde Yatlarda ÖTV ve KDV İndirimi
02.11.2009
Yolcu ve Gezinti Gemileri, Yatlar ve Diğer Deniz Taşıtlarında ÖTV Oranı 30.11.2009 Tarihine Kadar Sıfırlandı KDV Oranı % 1 e İndirildi...
 GENELGE-2009-34 Anayasa Mahkemesinin İptal Kararları
20.10.2009
Anayasa Mahkemesinin İptal Kararları
1-Dar Mükelleflerin GVK Geçici 67. Md Kapsamındaki Menkul Kıymet Gelirlerinden Dar Mükellefler İçin Yapılacak % 0 Tevkifat Oranının İptali
2-Gelir Vergisi Tarifesindeki En Yüksek Oran Olan % 35 İbaresinin Ücretliler Yönünden İptali
3-Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69. Maddesindeki Yatırım İndirimi Hakkının Kullanımını 2006, 2007 ve 2008 Yılları İle Sınırlayan İbarenin İptali
4-Zaman Aşımını Durduran Nedenler Arasında Sayılan, &񗝌İdarenin Matrah Takdiri İçin Takdir Komisyonuna Müracaatı İle İlgili Maddenin İptali...
 GENELGE-2009-33 Yatırım Teşvikleri ve ekleri
28.09.2009
Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak 16.07.2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 14072009 tarihli ve 200915199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile Bakanlar Kurulu tarafından yeni teşvik paketine ilişkin düzenlemeler yapılmış ve söz konusu teşvik kararnamesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yer aldığı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ NO:20091) Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanarak 28.07.2009 tarih ve 27302 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır....
 GENELGE-2009-32 Varlık Barışı İçin Yeniden Tanınan İmkan
17.08.2009
Varlık Barışı İçin Yeniden Tanınan İmkan...
 GENELGE-2009-31Birinci Sınıf Lokantalarda ve Üç Yldız ve Üzeri Oteller Tatil Köyleri ve Benzer Tesislerdeki Lokantalarda KDV Artışı
29.07.2009
Birinci Sınıf Lokantalarda ve Üç Yıldız ve Üzeri Oteller, Tatil Köyleri ve Benzeri Tesislerin Bünyesindeki Lokantalarda Verilen Hizmetlerde KDV Artışı...
 GENELGE-2009-30 Mali Tatil
02.07.2009
28.03.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5064 Sayılı & Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun& un 1 inci maddesi ile & mali tatil& uygulanmaya başlamıştır. Anılan Kanun hükümleri uyarınca, mali tatil her yıl temmuz ayının birinci gününden (haziran ayının son gününün resmi tatil olması halinde ise temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden) başlayarak aynı ayın yirminci günü sona erecektir....
 GENELGE-2009-29 Taşıtlar,Beyaz Eşya ve Bazı Mal Grupları İçin ÖTV Oranlarının Yeniden Belirlenmesi
17.06.2009
Taşıtlar, Beyaz Eşya ve Diğer Bazı Mal Grupları İçin ÖTV Oranlarının Yeniden Belirlenmesi...
 GENELGE-2009-28 Bazı Makinalarda ve Mobilyalarda İndirimli KDV Oranı
17.06.2009
16.06.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 200915081 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ekte listesi yer alan mallar için de 01.07.2009 ila 30.09.2009 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) uygulanmak üzere Katma Değer Vergisi oranı % 8 olarak belirlenmiştir....
 GENELGE-2009-27 Çeklerde Reeskont Ayrılamaması
12.05.2009
5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 18 inci maddesiyle 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanuna eklenen geçici 2 nci maddesinde, "31.12.2009 tarihine kadar, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir." hükmüne yer verilmiştir. Dolayısıyla, üzerindeki keşide tarihi 2009 yılına ait olan çekler, üzerinde yazılı bu tarihten önce bankaya ibraz edilemeyecek ve çekin ödenmesi talep edilemeyecektir. Bu durum, çekte vade oluştuğu anlamında yorumlanabilmekte ve buna bağlı olarak da vadeli sayılabilecek bu çekler için de, alacak senetlerinde olduğu gibi, reeskont uygulanabileceği yönünde görüşler ileri sürülmektedir....
 GENELGE-2009-26 Yabancı Sermayeli Kuruluşlarda Bildirim Zorunluluğu
12.05.2009
Yabancı Sermayeli Kuruluşlarda Mayıs Ayında Bilgi Verme Zorunluluğu...
 GENELGE-2009-25 Vergi Levhasi Tasdiki
06.05.2009
Vergi Usul Kanununun 5. maddesindeki hüküm uyarınca, Gelir Vergisi mükellefleri ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görülecek şekilde aşmak zorundadırlar. İlan ve levhalara ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığınca hazırlanan tebliğlerle düzenlenmektedir. Vergileme dönemi olarak kendilerine özel hesap dönemi tanınmış mükellefler ise vergi levhalarını, beyanname verme süresini izleyen bir ay içinde asacaklardır....
 GENELGE-2009-24 Bazı Makinalarda ve Mobilyalarda KDV İndirimi
14.04.2009
Bazı Makinalarda, Mobilyalarda KDV İndirimi...
 GENELGE-2009-23 Alacak ve Borç Senetleri Reeskontunda Uygulanacak Faiz Orani
12.04.2009
Alacak ve Borç Senetleri Reeskontunda Uygulanacak Faiz Oranı...
 GENELGE-2009-22 Gayrimenkulde Bazı Makinalarda Bilgi İşlem Makinalarında Mobilyada KDV İndirimi
30.03.2009
29.03.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 220914812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 30 Mart 2009 Pazartesi gününden başlamak ve 3062009 tarihine kadar uygulanmak üzere,

- işyeri (bina veveya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) teslimleri
ile
- ekli (1) sayılı cetvelde yer alan malların teslimlerinde

Katma Değer Vergisi oranı % 8 olarak belirlenmiştir....
 GENELGE-2009-21 Yurt İçi ve Yurt Dışı Seyahat Gündelikleri
27.03.2009
Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat Gündelikleri...
 GENELGE-2009-20 Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2008 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi
17.03.2009
Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2008 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi...
 GENELGE-2009-19-Otomobil ve Diğer Taşıtlar İçin ÖTV Oranlarının Düşürülmesi ile Beyaz Eşya ve Bazı Mal Gruplarında Sıfırlanan ÖTV
16.03.2009
16.03.2009 Tarihinde yayınlanan Resmi Gazetede; 200914802 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile başta binek otomobiller olmak üzere ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan diğer taşıtların ÖTV oranları düşürülmüş olup ekli (IV) sayılı listede yer alan mal grupları (beyaz eşya) için de ÖTV oranı sıfırlanmıştır....

Geri | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | İleri
  • Bulunan 372 kayıdın 15. sayfasındasınız . . .