GENELGE 2011-12 Veraset Ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Tarife
07.01.2011
Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları ve Tarife...
 GENELGE 2011-11 Kıdem Tazminatı Tavanı Vergide Müstesna Çocuk Yardımı
07.01.2011
1- Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı
2- Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı Tutarları
3- Aile Yardımı...
 GENELGE 2011-10 Maktu ve Nispi Harç Tutarlarındaki Artışlar
07.01.2011
1-Maktu ve Nisbi Harç Tutarlarındaki Artışlar
2-Sürekli Mükellefiyet Gerektiren ve Yıllık Harca Konu Belgelere İlişkin Hususlar...
 GENELGE 2011-09 Asgari Ücret, SSK Primleri Alt ve Üst Sınırları
07.01.2011
Asgari Ücret, SSK Primleri Alt ve Üst Sınırları...
 GENELGE 2011-08 GelirVergisi Tarifesi
07.01.2011
Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2011 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere yeniden belirlenmiştir....
 GENELGE 2011-07 Alacak ve Borç Senetleri Reeskontunda Uygulanacak Faiz Orani
07.01.2011
Alacak ve Borç Senetleri Reeskontunda Uygulanacak Faiz Oranı...
 GENELGE 2011-06 Değerli Kağıt Bedellerinde Yapılan Artışlar
07.01.2011
31.12.2010 gün ve 27802 sayılı R.G. de yayımlanan Değerli Kağıtlar Kanununa ilişkin 20102 Seri No. lu Genel Tebliğ ile belirlenen ve 01.01.2011 tarihinden itibaren uygulanacak olan değerli kağıt bedelleri...
 GENELGE 2011-05 Hizmet Erbabına Verilen Yemek Bedellerinde ve Kira Gelirlerinde İstisna Tutarları
07.01.2011
1-Hizmet Erbabına İşyeri ve Müştemilatı Dışında Verilen Yemek Bedeline İlişkin İstisna Tutarı
2-Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı...
 GENELGE 2011-04 2011 Yılı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları
07.01.2011
1-Birinci ve İkinci Derece Usulsüzlük Cezaları
2-Özel Usulsüzlük Cezaları...
 GENELGE 2011-03 Amortismana Tabi İktisadi Kıymet Alımında Doğrudan Gider Yazılabilecek TutarFatura Kesme Haddi
07.01.2011
1 -Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Alımında Doğrudan Gider Yazılabilecek Yeni Had
2 -Fatura Kesme Haddi
3 -Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı...
 GENELGE 2011-02 Defter Tutma Hadleri
07.01.2011
402 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulanacak Defter Tutma Hadleri....
 GENELGE 2011-01 Damga Vergisi Tutarları
07.01.2011
01.01.2011 tarihinden itibaren uygulanacak olan, maktu damga vergisi tutarları ile, maktu ve nispi damga vergilerinin asgari ve azami tutarlarını belirleyen hadler, Maliye Bakanlığınca hesaplanmış ve 54 sayılı Damga Vergisi Genel Tebliği ile ilan edilmiştir....
 GENELGE 2010-30 Stok ve Kasa Affı
08.12.2010
Bilindiği üzere, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 30 Kasım 2010 tarihinde Meclise sevk edilmiş olup anılan yasa tasarısının Matrah Arttırımına ilişkin hükümlerini geçen haftaki yazımızda değerlendirmiştik. Konunun önemine binaen, bu yazımızda, yasa tasarısının Stok Affı ve Kasa Affı hükümleri değerlendirilecektir....
 GENELGE 2010-29 Yeniden Vergi Barışı ve Kamu Alacaklarının Yapılandırılması
22.11.2010
Bilindiği üzere, Kurban Bayramının hemen öncesinde 15.11.2010 tarihinde, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından yapılan basın toplantısında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı hakkında açıklamalar yapılmıştır. Henüz anılan Yasa Tasarısı yayımlanmış olmasa da, basın toplantısındaki açıklamalardan ve sunumlardan, geçmişte 2003 yılında çıkartılıp uygulanmış olan ve Vergi Barışı olarak adlandırılan 4811 sayılı Yasa ile getirilen düzenlemelere benzer yeni düzenlemeler yapılacağı anlaşılmaktadır. Basın toplantısında yer alan sunumlardaki bilgiler çerçevesinde, yapılacak düzenlemeler şöyle olacaktır:...
 GENELGE 2010-28 Yatırım İndirimi Uygulaması
01.11.2010
Yatırım İndirimi Uygulaması...
 GENELGE 2010-27 Tecil Faizi ve Gecikme Zammi Oranlarinda Degisiklik
25.10.2010
Tecil Faizi ve Gecikme Zammı Oranlarında Değişiklik...
 GENELGE 2010-26 Ücretlerin Vergilendirilmesinde Yeni Tarife ve Düzeltme İşlemleri
04.08.2010
6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 01.08.2010 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir....
 GENELGE 2010-25 İşgücü Hizmet alımlarında KDV Tevkifatı
19.07.2010
İşgücü Hizmetleri Alımlarında KDV Tevkifatı...
 GENELGE 2010-24 Mali Tatil
01.07.2010
Bilindiği üzere 28.03.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5064 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1 inci maddesi ile mali tatil uygulanmaya başlamıştır....
 GENELGE 2010-23 Yabancı Sermayeli Kuruluşlarda Bildirim Zorunluluğu
12.05.2010
Yabancı Sermayeli Kuruluşlarda Mayıs Ayında Bilgi Verme Zorunluluğu...

Geri | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | İleri
  • Bulunan 372 kayıdın 13. sayfasındasınız . . .