GENELGE 2012-08 Gelir Vergisi Tarifesi
02.01.2012
Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife...
 GENELGE 2012-07 Hizmet Erbabına Verilen Yemek Bedellerinde ve Kira Gelirlerinde İstisna Tutarları
02.01.2012
1- Hizmet Erbabına İşyeri ve Müştemilatı Dışında Verilen Yemek Bedeline İlişkin İstisna Tutarı
2- Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı...
 GENELGE 2012-06 Damga Vergisi Tutarları
02.01.2012
Damga Vergisi Tutarları...
 GENELGE 2012-05 Alacak ve Borç Senetleri Reeskontunda Uygulanacak Faiz Orani
02.01.2012
Alacak ve Borç Senetleri Reeskontunda Uygulanacak Faiz Oranı...
 GENELGE 2012-04 Veraset Ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Tarife
02.01.2012
Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları ve Tarife...
 GENELGE 2011-27 Elektronik Defter
16.12.2011
Elektronik Ortamda Defter Tutulması...
 GENELGE 2011-26 Yasal Defterlerin Tasdik Zorunluluğu
16.12.2011
2012 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlerin Tasdiki...
 GENELGE-2011-25 Toptan Et Satışlarında ve Kümes Hayvanı Satışlarında ve Bulgurda KDV İndirimi
28.11.2011
27.11.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2466 sayılı Karar’da; 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (I) ve (II) Sayılı Listelerde yapılan değişiklikler hakkında açıklamalara yer verilmiştir....
 GENELGE-2011-24 KKDF kesintisi ile bazı mallarda ÖTV oran ve tutarlarını değiştiren B K Kararı
28.10.2011
KKDF kesintisi ile bazı mallarda ÖTV oran ve tutarlarını değiştiren Bakanlar Kurulu kararları...
 GENELGE-2011-23 Mali Tatil
21.07.2011
2011 yılında mali tatil 1 Temmuz Cuma günü başlayıp 20 Temmuz Çarşamba günü sona ermiştir...
 GENELGE-2011-22 Vergi Levhası
24.05.2011
Vergi Levhasına İlişkin Yeni Düzenlemeler...
 GENELGE-2011-21 Varlık Barışında Son Uzatma
14.04.2011
Yurt dışında sahip olunan varlıkları süresi içinde Türkiye'ye getirmeyenler, sermaye artırımını gerçekleştirmeyenler ve bildirim veya beyandan kaynaklanan vergileri vadesinde ödemeyenler, vergi incelemesine yetkili olanların talebi üzerine matrah takdiri için takdir komisyonlarına sevk edilenler ile Türkiye'de bulunan varlıklar nedeniyle tevsik şartını yerine getirmeyenler hakkında......
 GENELGE-2011-20 Kesin Mizan Bildirimi
07.04.2011
2010 yılı ve takip eden dönemler için elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme yükümlülüğü...
 GENELGE 2011-19 Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi
09.03.2011
Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi...
 GENELGE-2011-18 Torba Kanun Kapsamında SGK Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması
23.02.2011
201117 sayılı Alfa Genelgemizde genel hatları ile açıklamış olduğumuz ve henüz Resmi Gazetede yayımlanmamış olan, 13.02.2011 tarihinde kabul edilen ve “Torba Yasa” olarak adlandırılan 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçların yeniden yapılandırılması kapsamındaki hükümlerine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır....
 GENELGE-2011-17 Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması Kanunu (Torba Kanun)
17.02.2011
22.11.2010 tarihli ve 201029 sayılı Alfa Genelgemiz ile duyurmuş olduğumuz ve daha sonrasında, anılan düzenlemelerdeki vergi ile ilgili hususları açıklayan 201030 sayılı Alfa Genelgemizde ve sizlere göndermiş olduğumuz Dünya Gazetesinde değişik tarihlerde yayımlanmış olan yazılarımızda ilave açıklamalarda bulunduğumuz ve kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiş olup, Cumhurbaşkanınca onaylandıktan sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecektir.

201029 sayılı Alfa Genelgemiz ile duyurmuş olduğumuz hususlar, Mecliste kabul edilmiş Kanun düzenlemelerine göre güncellenerek yayımlanmıştır...
 GENELGE 2011-16 Harcırah
09.02.2011
Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat Gündelikleri...
 GENELGE 2011-15 31.12.2010 Döviz Kurları
21.01.2011
31.12.2010 Tarihinde Uygulanacak Döviz Kurları...
 GENELGE 2011-14 31.12.2010 Döviz Kurları
12.01.2011
31.12.2010 Tarihinde Uygulanacak Döviz Kurları...
 GENELGE 2011-13 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifelerinde Değişiklikler
07.01.2011
29.12.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 37 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile duyurulduğu üzere; 01.01.2011 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifeler...

Geri | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | İleri
  • Bulunan 372 kayıdın 12. sayfasındasınız . . .